Regulamin świadczenia teleporad w NZOZ Revita

Regulamin świadczenia teleporad w Centrum Medyczno-Usługowym Orion Spółka z o.o. 

telenorada nzoz revita

§ 1.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) NZOZ Revita – Centrum Medyczno – Usługowe ORION spółka z o.o., jako podmiot założycielski NZOZ Revita, z siedzibą w Krakowie  os. Kolorowe 21/213, KRS 0000260969, REGON 120299598.

2) Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w NZOZ Revita w ramach Teleporady.

3) Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

4) Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu NZOZ Revita. Jako Specjalista traktowany jest także dietetyk.

5) Teleporada – porada medyczna udzielona przez specjalistę za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora.

6) Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.

§ 2.

1. Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:

 1. alergologia                
 2. chirurgia
 3. diabetologia
 4. dietetyka
 5. endokrynologia
 6. choroby wewnętrzne
 7. kardiologia  
 8. nefrologia 
 9. neurologia
 10. ortopedia
 11. pediatria
 12. psychiatria
 13. reumatologia
 14. USG – wyłącznie w zakresie konsultacji wyników

2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności przeprowadzenie badania podmiotowego, omówienie wyników badań, udzielenie informacji co do przyjmowanych leków, wystawienie  recepty (e-recepta, skierowania na badania (e-skierowanie), zwolnienia (e-zwolnienie).

3. W ramach Teleporady nie mogą być udzielone następujące świadczenia:

1) Wykonanie zabiegu chirurgicznego.
2) Badania specjalistyczne szczegółowo określone na stronie internetowej NZOZ Revita.

4. Teleporady świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem prezentowanym na stronie internetowej NZOZ Revita.

5. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
1) rejestracja Pacjenta;
2) akceptacja postanowień Regulaminu;
3) opłacenie usługi.

6. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny Pacjenta. 

7. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
- posiadanie aktywnego aparatu i numeru telefonicznego,
- w przypadku udzielania Teleporad za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub połączenia video: 
a) posiadanie dostępu do sieci Internet, 
b) posiadanie przeglądarki internetowe tj. Chrome, Safari, Firefox, IE, Opera – zaktualizowanej do najnowszej wersji,
c) posiadanie indywidualnego i aktywnego konta pocztowego do korespondencji droga elektroniczną.

§ 3.

1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:

 1. Telefonicznie, pod numerem telefonu podanym na stronie NZOZ Revita
 2. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej: www.nzozrevita.pl
 3. Rejestrację online korzystając z bezpośredniego przekierowania z serwisu Znany Lekarz: https://www.znanylekarz.pl 

2. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL;
 3. adres zamieszkania;
 4. numer telefonu;
 5. w przypadku Teleporad za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub połączenia video – adres e-mail;
 6. w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL przedstawiciela ustawowego/ opiekuna prawnego.

3. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem NZOZ Revita, datę, godzinę oraz formę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

4. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną formie dokumentację w formie skanu lub w formacie pdf na adres mailowy: biuro.revita@prokonto.pl lub na indywidualny adres Specjalisty podany na stronie NZOZ Revita. Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 4.

1. Płatność za Teleporadę następuje przed wykonaniem usługi, w jednej z następujących form płatności:

 1. Przelew bankowy;
 2. Płatność za pośrednictwem platformy STRIPE, w przypadku rejestracji za pośrednictwem serwisu Znany Lekarz.

2. Brak płatności przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.

§ 5.

1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej na 24 godziny od ustalonego terminu rozpoczęcia wykonywania usługi. O rezygnacji Pacjent zawiadamia NZOZ Revita telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.revita@prokonto.pl

2. W przypadku rezygnacji z Teleporady zgodnie z postanowieniami ust. 1 , po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

3. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, NZOZ Revita niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty. 

§ 6.

1. Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów skazanych w § 3 ust. 1.

2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy. 

3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.

4. Czas trwania Teleporady wynosi nie mniej niż 15 minut. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania.

5. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania. Pacjent jest zobowiązany w trakcie Teleporady do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą.

6. NZOZ Revita nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez pacjenta. NZOZ Revita nie ponosi odpowiedzialności również za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których wykonywana jest Teleporada.

7. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Pacjenta.

8. Za zgodą Pacjenta, Teleporada może być rejestrowana. W takim przypadku zapis Teleporady dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta na nośniku elektronicznym. 


§ 7.

1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres podany na stronie internetowej  NZOZ REVITA, telefonicznie, lub na adres poczty elektronicznej: biuro.revita@prokonto.pl

2. Reklamację rozpoznaje się w terminie 7 dni od dnia jej wpłynięcia. 

§ 8.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), Centrum Medyczno – Usługowe ORION Sp. z o.o. informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczno – Usługowe ORION Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie os. Kolorowe 21/213
 2. w placówce został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@nzozrevita.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz b) w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 5. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz b) w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
 6. w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe, 
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.

2. Centrum Medyczno – Usługowe ORION Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany obowiązującego prawa lub w celu ulepszenia jakości usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej NZOZ Revita, na 14 dni przez terminem ich wejścia w życie.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą starać się rozwiązywać w pierwszej kolejności drogą porozumienia. W razie jego braku spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Centrum Medyczno – Usługowego ORION Sp. z o.o.

W razie wątpliwości dotyczących szczegółów i warunków teleporad prosimy o kontakt telefoniczny.
 

Opublikowano: 01.04.2021

Nasz blog "Promocja Zdrowia" ma charakter edukacyjno-informacyjny, ale nie stanowi i nie zastępuje porady lekarskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane artykuły były poprawne merytorycznie i aktualne, jednak wszelkie decyzje związane z przebiegiem leczenia należą do lekarza oraz pacjenta i powinny być podejmowane po konsultacji ze specjalistą. Zachęcamy do kontaktu z naszymi lekarzami. Nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.